Begripliga beslut på migrationsområdet (SOU 2013:37)

Utredningens uppdrag har varit att kartlägga hur Migrationsverkets beslut är utformade samt hur de uppfattas av enskilda parter, överinstanser och andra myndigheter.

I uppdraget har ingått att, mot bakgrund av kartläggningen, lämna förslag till hur utformningen av Migrationsverkets beslut kan utvecklas.

Utredningen har dessutom haft till uppgift att ta ställning till om det finns anledning att, utöver det arbete som inletts, ytterligare utveckla hur migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens domar och beslut utformas. Utgångspunkten vid denna bedömning har varit kartläggningen och förslagen beträffande Migrationsverkets beslut.

Utredningen ska enligt direktiven presenteras på ett sådant sätt att resultaten kan ligga till grund för Migrationsverkets och Sveriges Domstolars fortsatta arbete med dessa frågor.

Maria Sundin har medverkat i utredningen som språkexpert i expertgruppen. Hon har gjort en klarspråksanalys av 50 beslut från Migrationsverket. Analysen ligger som en fristående rapport i bilagedelen.

Remissvar från Domstolsverket

Remissyttrande över betänkandet Begripliga beslut på migrationsområdet (SOU 2013:37) Ert dnr Ju2013/4211/L7

 

Domstolsverket konstaterar att utredningen har genomfört en grundlig kartläggning av hur Migrationsverkets beslut är utformade och hur de uppfattas. Domstolsverket anser att utredningens förslag är välgrundade och tillstyrker därför de förslag som lämnas. Domstolsverket vill emellertid lämna följande synpunkter.

 

Utredningen har som utgångspunkt för sina överväganden om hur utformningen av Migrationsverkets beslut kan utvecklas angett att Migrationsverket bör arbeta aktivt med detta och att utgångspunkten bör vara att besluten ska utformas med mottagaren i fokus. Vidare måste arbetet bedrivas över tid, på ett systematiskt sätt och integreras i verksamheten och alltså inte bedrivas i projektform. Domstolsverket kan konstatera att formerna för förändringsarbete är centralt och i det arbete som bedrivs inom Sveriges Domstolar med bemötande- och domskrivningsfrågor har just systematiken varit en förutsättning för att arbetet ska bli framgångsrikt. Att anta ett mottagarperspektiv, dvs. att sätta sökanden med sina behov i fokus ligger också helt i linje med hur arbete inom Sveriges Domstolar bedrivs inom bemötande- och domskrivningsområdet. Domstolsverket anser därför att utgångspunkterna i utredningen träffar helt rätt.

 

Utredningen lämnar inga förslag när det gäller domstolarnas arbete. Detta eftersom det redan pågår ett arbete med att utveckla utformningen av domar och beslut och att det först sedan det arbetet utvärderats är möjligt att ta ställning till om det krävs andra åtgärder för att förbättra domskrivningen. Domstolsverket kan däremot se att många av de synpunkter som lämnats om utformningen av Migrationsverkets beslut stämmer överens med de synpunkter som kommit fram i de intervjuundersökningar som genomförts i det pågående domskrivningsarbetet på domstolarna. Utredningens förslag att tillämpa dessa överväganden också för domstolarnas del överensstämmer alltså med det arbete som bedrivs inom Sveriges Domstolar just nu.

 

Utredningen uppmärksammar dock två särskilda frågor för domstolarnas del. När det gäller skillnaderna i hur migrationsdomstolarna tillämpar bestämmelsen i offentlighets- och sekretesslagen har Domstolsverket inga synpunkter på det som förs fram i utredningen. Utredningen har vidare framfört att domstolarna i sina domskäl bör undvika att uttrycka det som att de instämmer i Migrationsverkets bedömning eftersom Migrationsverket är motpart till sökanden i domstolsprocessen.

 

Domstolsverket har noterat denna synpunkt och utgår från att denna fråga kommer att diskuteras av de berörda domstolarna. Domstolsverket har noterat att det i redogörelsen för Domstolsverkets stöd till domstolarna på sid. 92 har angetts att Domstolsverket har gett 9 seminarier i intervjuteknik för 25 domstolar. Dessa siffror stämmer inte. Domstolsverket har gett 11 seminarier i intervjuteknik för totalt 41 domstolar.

 

Domstolsverket konstaterar sammanfattningsvis att de förslag som utredningen lämnar beträffande Migrationsverkets utformning av beslut genomsyras av ett bemötandeperspektiv och ligger följaktligen i linje med det arbete som bedrivs med bemötande- och domskrivningsfrågor inom Sveriges Domstolar.

Vill du läsa om boken i medierna?

Klarspråk i skriftliga omdömen tas upp på till exempel följande webbplatser:

Kontakta till exempel Bokus om du vill köpa boken. Den kostar 248 kronor.