Våra kunder

Textfixarna har ett brett nät av uppdragsgivare – framför allt bland myndigheter men även bland bokförlag, tidningsföretag och organisationer. Våra största kunder är Botkyrka kommun, Folkhälsomyndigheten, Norstedts, Skolverket och Stockholms stad.

Aktuella ramavtal

Textfixarna har ramavtal med Botkyrka kommun, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för arbetslöshetskassan (IAF), Myndigheten för yrkeshögskolan, Serviceförvaltningen vid Stockholms stad och Skolverket.

Kunder bland myndigheter
 • Alingsås tingsrätt: Analys av domar och seminarium för domarna.
 • Arbetsgivarverket: Föreläsning.
 • Arbetsmiljöverket: Språkgranskningar, skrivkurser, föreläsningar, coachning.
 • Arvsfonden: Språkgranskning och skribentuppdrag (webbplatsen, rapporter och kortversioner).
 • Banverket: Språkgranskning av en rad rapporter, handböcker och webbapplikationen Perrongen.
 • Botkyrka kommun: Brett anlagt klarspråksprojekt 2005-2008: skrivregler, ärendehandbok, skriftliga riktlinjer, skrivkurser, seminarier för ledningsgrupper, diskussionsunderlag för arbetsplatsträffar, språktips på intranätet och i personaltidningen, fokusgrupper. Fortsatta skrivkurser och språkgranskningar sedan klarspråk blivit en naturlig del av verksamheten.
 • Domstolsverket: Regelbunden medverkan på utbildningen för fiskaler med inriktning mot tingsrätter (seminarium om språk och struktur i domar).
 • Ekerö kommun: Omfattande redigering och bearbetning av kommunens kulturstrategi till broschyr.
 • Ekonomistyrningsverket: Skrivkurser.
 • Falu kommun: Skrivkurser.
 • Falu tingsrätt: Analys av domar presenterade i en rapport. Domskrivningsseminarium med diskussion om nya skrivsätt för tingsrätten.
 • Försäkringskassan: Klarspråkstestning av beslutsbrev, yttranden och interninformation. Omfattande testning och språkgranskning av beslutsbrev för efterlevandepension.
 • Halmstads tingsrätt: Analys av domar och seminarium för domarna.
 • Högskoleverket: Korrekturläsning av rapporter. Webbkurser för webbredaktionen. Individuell skrivhandledning. Skribentuppdrag – texter för Högskoleverkets nya webbplats.
 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen: Brett anlagt klarspråksprojekt: textgranskning, skrivkurser och föreläsningar.
 • Klarspråksgruppen: Förslag till innehållsliga, språkliga och tekniska förändringar av klarspråkstestet, handledning till klarspråkstestet (som stöd för skribenter på myndigheterna som vill börja arbeta med klarspråkstestet).
 • Kommerskollegium: Språkgranskning och textredigering av rapporter.
 • Konkurrensverket: Textanalys och förslag till förbättringar av begripligheten i Konkurrensverkets beslut och yttranden.
 • Krisberedskapsmyndigheten: Skrivkurser, chefsseminarier, språkvårdsseminarier, textgranskning av rapporter, broschyrer, webbtexter och planeringsinriktningen, språkspalter för intranätet.
 • Kungliga musikhögskolan: Skrivkurser.
 • Luftfartsverket: Skrivkurser.
 • Länsstyrelsen i Stockholm: Skrivkurser för hela länsstyrelsen. Specialanpassad skrivkurs för medarbetare på socialavdelningen samt räddning och säkerhet.
 • Myndigheten för yrkeshögskolank: Språkgranskning av rapporter, beslut, brev och webbtexter. Skribentuppdrag för webbplatserna. Skrivkurser för handläggare om rapporter och beslut. Framtagande av språkpolicy och språkliga riktlinjer.
 • Nutek: Språkgranskning av rapporter och skribentuppdrag.
 • Nynäshamns kommun: Skrivkurser om webb och tjänsteskrivelser.
 • Pliktverket: Skribentuppdrag och föreläsningar.
 • Regeringskansliet: Språkgranskning och skrivuppdrag för Utrikesdepartementet, Socialdepartementet och Information Rosenbad. Skrivkurser för Finansdepartementet, Försvarsdepartementet, Förvaltningsavdelningen, Information Rosenbad, Lantbruksdepartementet, Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet och Utrikesdepartementet.
 • Regionförbundet Örebro: Webbkurser, språkgranskningar.
 • Regionplane- och trafikkontoret: Skrivkurser, rapport språkanalys av rapporter, rapport om webbplatsen, språkspalter i tidningen Stockholmsregionen.
 • Riksantikvarieämbetet: Översättning och originalframställning av broschyren Från den ena gatan till den andra.
 • Sida: Språkgranskning av revisionshandledning, korrekturläsning och textbearbetning av årsredovisningar.
 • Skatteverket: Granskning och textbearbetning av broschyrer och årsredovisning.
 • Skolverket: Skrivkurser om rapporter, brev och webbtexter, språkgranskningar, skrivkurser, skribentuppdrag, textredigering.
 • Språkrådet: Boken Krångelspråk blir klarspråk, föreläsningar.
 • Statens folkhälsoinstitut: Språkgranskning av en rad rapporter. Skrivkurser. Korrekturläsning och språkgranskning av Hivaktuellt och Glöd. Skribentuppdrag för broschyrer.
 • Stockholms läns landsting: Webbkurser för centrala webbredaktionen och lokala redaktörer. Skrivkurser och kurser i tillgänglighet på Handikapp & Habilitering.
 • Stockholms stad: Skrivkurser för miljöförvaltningen, skriv- och redigeringsuppdrag för Utbildningsförvaltningen, språkgranskning för Gatu- och fastighetskontoret, klarspråksprojekt för Kontaktcenter, webbkurs med certifiering för stadens lokala webbredaktörer.
 • Stockholms tingsrätt: Analys av domar, seminarium för alla domare.
 • Stockholms universitet: Kurserna Skriftlig framställning, Muntlig framställning och Svenska som EU-språk, föreläsning på språkkonsultlinjen om Klarspråksgruppens arbete och klarspråkstestet på institutionen för nordiska språk. Skrivkurs för doktorander vid kriminologiska institutionen.
 • Svenska Bostäder: Skrivkurser om webbtexter för informatörerna och meddelanden för Kontaktcenter. Skribentuppdrag – omredigering av texterna för externa webbplatsen.
 • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden: Kurs i föredragningsteknik.
 • Södertörns tingsrätt: Analys av domar, en rad seminarier och skrivkurser för domare.
 • Tillväxtverket: Språkgranskning av rapporter.
 • Tolk- och översättarinstitutet: Kurserna Textanalys med svensk textproduktion och Översättning II.
 • Tullverket: Föredrag.
 • Upplands-Bro kommun: Rapport med språkanalys av webbplatsen.
 • Varbergs tingsrätt: Analys av domar och seminarium för domarna.
 • Verva: Språkgranskning av rapporter.
 • Socialstyrelsen: Språkgranskning av rapporter.
 • Södertörns högskola:Kurser för blivande lärare i svenska.
 • Kunder bland bokförlag, organisationer och företag
 • Arbetaren: Korrekturläsning, textbearbetning.
 • Bang: Korrekturläsning, textbearbetning.
 • Bonniers: Översättning av flera böcker samt faktagranskning av Språkspelet av Fredrik Lindström.
 • Fjärrvärmeföreningen: Skrivkurser, rapport med språkanalys av tidning, utformning av språkvårdspris.
 • Handelsbanken: Seminarierna Informera effektivt och Effektiva texter på Handelsbanken. Informatörshandboken på intranätet med skrivregler och riktlinjer för informationsflödet.
 • Kooperativa Förbundet: Flera kurser och föreläsningar om att skriva för webben.
 • Landstingsförbundet: Språkseminariet Att skriva effektivt.
 • Leopard förlag: Korrekturläsning av Henning Mankells roman Tea-Bag.
 • Lärarnas Riksförbund: Seminarier och föreläsningar och skriftliga omdömen. Samarbete om boken Klarspråk i skriftliga omdömen.
 • Prisma: Redaktörsarbete, översättning och korrekturläsning av flera böcker.
 • Rädda Barnen: Översättning från engelska till svenska av flera texter.
 • Skogen: Redigering av artiklar för tidningen Skogen och för bok om skogsbruk.
 • Vårdförbundet: Layout och originalframställning av broschyr.